På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Målsättningen är att, år 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

Inriktningsmål under 2020-2022

I strategin för 2020-222 fastställs fyra inriktningsmål. Genom att slå fast tydliga mål för inriktningen av arbetet kan utvecklingstakten öka och den samlade förmågan stärkas.

Läs strategi för genomförande av vision e-hälsa 2020-2022 här

  • Individen som medskapare

En förutsättning för personcentrerade verksamheter är att utgå ifrån patienters och brukares behov och förutsättningar och möljiggöra för alla att vara aktiva medskapare. Patienter, brukare och närstående behöver ha förutsättningar att vara välinformerade, ges insyn i och överblick över processer och kontakter med hälso- och sjukvården och socialtjänsten, samt kunna vara delaktiga på nya sätt. En hälso- och sjukvård och socialtjänst som erbjuds där invånare befinner sig, när invånare har behov av det och på det sätt invånare önskar.

  • Rätt kunskap och information

En förutsättning för en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet är att medarbetare har rätt information och kunskap i mötet med patienter och brukare. Det ska vara lätt att få del av den information som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna och bästa möjliga kunskap eller evidens ska finnas tillgänglig i varje möte. Den digitala arbetsmiljön behöver stödja de processer som medarbetarna verkar i.

  • Trygg och säker informationshantering

Förmågan att hantera och skydda information på ett ändamålsenligt sätt behöver ständigt utvecklas i takt med att omvärlden förändras. Individer vill att uppgifter om t.ex. hälsa och livssituation ska finnas tillgängliga i mötet med verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att uppgifterna hanteras säkert och skyddas från att obehöriga får tillgång till uppgifterna. Det är även viktigt att uppgifterna är korrekta, att den enskilde kan påverka hur uppgifterna används samt att det är möjligt för den enskilde att få veta vilka uppgifter som finns, hur de används och av vem. Därför är en trygg och säker informationshantering central för att behålla och stärka tilliten i digitaliseringsarbetet

  • Utveckling och digital transformation i samverkan

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för verksamheter i alla sektorer. Teknikutvecklingen gör att människor såväl ändrar beteende som får nya förväntningar på t.ex. olika välfärdstjänster. För att Sverige ska kunna ta till vara digitaliseringens möjligheter krävs ett långsiktigt arbete för att stödja förmågan till verksamhetsutveckling och rusta individer och verksamheter med de färdigheter, förmågor och förutsättningar som krävs.

Visionens insatsområden

För att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa är det framförallt insatser på tre nyckelområden som lyfts fram i visionen.

De lagar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den enskildes rättigheter och intressen. Om regelverk behöver ändras för att få bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten ska även behovet av integritets- och säkerhetsskydd tillgodoses.

Koder, begrepp, termer och strukturer som används ska vara enhetliga för att möjliggöra det informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

Tekniska standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer. Interoperabilitet är förmågan hos system att dela information och kunskap med andra system.

Övergripande insatser

Ramverk för uppföljningsarbetet ger berörda parter tillgång till den information som behövs för att säkerställa att insatser görs på rätt grund

 

Mer om e-hälsa 2025 >

 

Samverkan för att nå visionen

För att nå visionens mål har Regeringen och Sveriges Kommuner och regioner, SKR tagit fram en handlingsplan för e-hälsoarbetet. Nyckeln till att nå visionen ligger i samverkan mellan alla olika aktörer som arbetar med e-hälsa, allt från myndigheter, kommuner och landsting till offentliga organisationer som privata och idéburna. Tillsammans med de andra aktörerna inom e-hälsa ska vi se till att visionen blir verklighet.

 

Mer om organisation för gemensam samordning >

 

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt