Genomförandeplan version maj 2022

Genomförandeplanen beskriver en rad insatser som identifierats som särskilt prioriterade och av nationell angelägenhet för att inriktningsmålen ska kunna nås och visionen förverkligas. De prioriterade insatserna syftar till att hantera flera av välfärdens utmaningar och i förlängningen bidra till effektiv, säker, tillgänglig och jämlik vård, omsorg och socialtjänst.