På ehalsa2025.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

För att kunna diskutera om svensk e-hälsa utvecklas mot visionens mål behövs uppföljning. Det är ett svårfångat område där olika undersökningar ger en viss eller avgränsad bild av den samlade utvecklingen.

För att alla parter ska få en mer samlad information om utvecklingsläget har en uppföljningsmodell utvecklats och en första testmätning genomförts.

Följande sammanfattar uppföljningsmodellens innehåll. Vill du läsa mer finns en utförligare beskrivning av arbetet och testmätningen i rapporten Uppföljningsmodell för e-hälsa och en första testmätning – Ett diskussionsunderlag.

Värden som e-hälsa ska bidra till att realisera

Det finns ett antal värden som e-hälsa förväntas bidra till att realisera. Det handlar till exempel om stärkt personcentrering, förbättrad jämlikhet och hälsa. Modellen utgår ifrån att en generellt förbättrad e-hälsa bidrar till ökat värde i alla dimensionerna.

Behov och användning av e-hälsa (A)

Uppföljningsområdet ”behov och användning av e-hälsa” fokuserar på individen, vars uttalade eller underförstådda behov e‑hälsolösningar ska mötas eller överträffas. Det vill säga, i vilken mån e-hälsa bidrar till att utveckla vardagen och realisera förväntade värden. Uppföljningen utgår från individens tillgång, användning och uppfattningar om e-hälsa.

Inom området berörs tre perspektiv:

  • Underlätta för individen själv i kontakt med eller få egen information om vård, omsorg eller socialtjänst.
  • Tjänster som stödjer mötet mellan patienter, brukare, närstående och medarbetarna i vård och omsorg.
  • Tjänster för medarbetaren: tjänster som automatiserar och effektiviserar det arbete som inte är patient- eller brukarnära,

Många av de e-hälsolösningar som introduceras i praktiken stödjer individen, mötet och medarbetarna samtidigt

Strukturer som möjliggör e-hälsa (B)

Uppföljningsområdet fokuserar på hur stat, landsting, kommuner och andra relevanta aktörer arbetar för att skapa förutsättningar för individer och medarbetare att använda e-hälsa i vardagen, det vill säga strukturer som möter behov och stimulerar användning. Fyra perspektiv omfattas; Regelverk, Teknik och infrastruktur, Standarder och enhetligare begrepp och genomförande- och innovationsförmåga.

Samhällsförutsättningar för e-hälsa (C)

Uppföljningsområdet omfattar bakgrundsmått som är viktiga att följa i förhållande till e-hälsans utveckling.

Arbetsgrupp för uppföljning

Vi ansvarar för att följa upp arbetet med visionen. Syftet med vårt arbete är att visa hur digitaliseringen utvecklas mot Vision e-hälsa 2025.

Arbetsgruppen för uppföljning består av:

Vi ansvarar för att följa upp arbetet med visionen. Syftet med vårt arbete är att visa hur digitaliseringen utvecklas mot Vision e-hälsa 2025.

  • Jesper Olsson, eHälsomyndigheten (ordf)
  • Charlotta Holm Sjögren, Socialstyrelsen
  • Kalle Brandstedt, Socialstyrelsen
  • Mille Salomaa-Lindstrom, Myndigheten för delaktighet
  • Emma Vintemon, SKL
  • Madeleine Marklund, Inera
  • Rebekka Holm, eHälsomyndigheten

Organisationen är statens och SKLs gemensamma arena för styrning, samverkan och uppföljning av Handlingsplanen e-hälsa 2025.

info@ehalsa2025.se

pil uppåt