Genomförandeplan

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och flera statliga myndigheter har enats om en konkret genomförandeplan utifrån strategin 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025. Det är första steget mot en gemensam nationell utvecklingsportfölj som kontinuerligt kommer att tillföras nya insatser för att stödja den digitala omställningen i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Syfte med genomförandeplanen är att beskriva vilka insatser som ska genomföras inom prioriterade områden, vem som ska genomföra insatserna samt hur dessa ska följas upp. Insatserna är grupperade efter strategins inriktningsmål och grundläggande förutsättningar. För mer information om respektive insats se Genomförandeplan (pdf).

Insatser inom inriktningsmål
Individen som medskapare

 • Första linjes digitala vård
 • Läkemedelskollen
 • Nationell plattform för strukturerade patientrapporterade mått

Insatser inom inriktningsmål
Rätt information och kunskap

 • Effektivare informationsförsörjning i nya vårdinformationsmiljöer
 • Moderniserade verksamhetssystem inom socialtjänsten
 • Nationella läkemedelslistan
 • Nationell patientöversikt
 • Digitala kunskapsstöd
 • Tillgängliggöra och förvalta nationella gemensamma specifikationer
 • Nationell informationsspecifikation för dokumentation inom socialtjänsten
 • Strukturerade informationsmängder i en individuell plan enligt HSL och SoL
 • Nationell logistiklägesbild läkemedel och medicintekniska produkter

Insatser inom inriktningsmål
Trygg och säker informationshantering

 • Sammanhållen identitet- och behörighet
 • Säker digital kommunikation
 • Patientrörlighet och säkert utbyte av hälsodata över landsgränser

Insatser inom inriktningsmål
Utveckling och digital transformation i samverkan

 • Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
 • Förvaltningsgemensam digital infrastruktur